CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Các điều khoản và điều kiện dưới đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng cung cấp và sử dụng giải pháp LinkSafe được ký kết giữa Công ty Cổ phần bán lẻ công nghệ mạng Lancs Việt Nam (Lancs Retails) và khách hàng.

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự, ngày 24/ 11/ 2015;
 • Căn cứ Luật Viễn thông, ngày 23/ 11/ 2009;
 • Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 17/ 11/ 2010;
 • Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/ 04/ 2011; sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 81/2016/NĐ-CP, ngày 01/ 07/ 2016;
 • Căn cứ Nghị định số 99/ 2011/ NĐ-CP, ngày 27/ 10/ 2011;
 • Căn cứ Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, ngày 24/ 04/ 2017;
 • Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, ngày 14/ 08/ 2020;
 • Căn cứ theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg, ngày 13/ 01/ 2012, sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg, ngày 20/ 08/ 2015;
 • Căn cứ theo Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT, ngày 26/ 12/ 2016, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2018/TT=BTTTT, ngày 05/ 12/ 2018;

Bên sử dụng dịch vụ (gọi tắt là “Bên A” hoặc “Khách hàng”) và bên cung cấp dịch vụ (gọi tắt là “Bên B” hoặc “Lancs Retails”) thỏa thuận và cam kết tuân thủ Quy định chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ này (dưới đây gọi tắt là “Quy định chung”) kèm theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ (dưới đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được hai bên ký kết.

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

  1. Đối tượng của hợp đồng là một, hoặc một số, hoặc tất cả các dịnh vụ (dưới đây gọi tắt là “dịch vụ”) sau đây:
 1. LinkSafe Home gói A;
 2. LinkSafe Home gói B;
 3. LinkSafe Home gói C;
 4. LinkSafe Home gói D;
 5. Các gói nâng cấp từ B lên A hoặc từ A lên D
 6. Thiết bị Wifi 6 – AX3000 (Mesh)
 7. User LinkSafe Agent trong nước hoặc Quốc tế

Chi tiết mô tả về từng gói dịch vụ, kèm theo quy định về chất lượng dịch vụ được thông báo tại Website chính thức của Lancs Retails, cũng như được ghi rõ trong Phụ lục về sản phẩm dịch vụ đính kèm khi hai bên ký kết Hợp đồng.

  1. Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại địa chỉ hợp pháp do Bên A yêu cầu.

ĐIỀU 2: GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

2.1. Giá của từng gói sản phẩm dịch vụ được niêm yết công khai trên trang Web chính thức của Lancs Retails, chưa bao gồm thuế VAT và có đơn vị tính bằng Đồng Việt Nam (VND).

2.2. Giá sản phẩm. Dịch vụ của Bên B và có thể sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và phải được thông báo trước cho Bên A tối thiểu 3 (ba) ngày thông qua một hoặc nhiều phương thức trong các phương thức sau: Tin nhắn SMS; Email; Điện thoại, Email; các Ứng dụng mạng xã hội; trên Website của Bên B. Trong trường hợp Bên A không đồng ý với giá mới thì Bên A có quyền không gia hạn gói dịch vụ trong lần gia hạn kế tiếp và chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Thời hạn của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ là không xác định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của Bên A:

4.1.1 Được quyền yêu cầu Bên B cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

4.1.2 Được sử dụng dịch vụ với chất lượng và giá cả như đã ký kết với Bên B trong Hợp đồng.

4.1.3 Được khiếu nại về chất lượng dịch vụ; được bồi trường thiệt hại do lỗi mà Bên B trực tiếp gây ra.

4.1.4 Được yêu cầu Bên B bảo mật: tên, địa chỉ, số điện thoại, trừ trường hợp Bên B phải cung cấp thông tin cho các Cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

4.1.5 Được quyền lựa chọn Nhận/ hoặc Từ chối nhận: tin nhắn; cuộc gọi; thông tin khuyến mại; quảng cáo về sản phẩm dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông,…v.v do Bên B kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh và được Nhà nước cấp phép. Việc nhận tin nhắn; cuộc gọi trong trường hợp này không phát sinh chi phí cho Bên A, và Bên A có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào, bằng các cách do bên B hướng dẫn (nhắn tin từ chối; hoặc gọi điện thoại cho Hotline).

4.1.6 Được Bên B khắc phục các sự cố kỹ thuật và khôi phục dịch vụ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về sự cố kỹ thuật hoặc đã khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của Bên A.

4.1.7 Được quyền thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ; thay đổi gói dịch vụ, nhưng không có quyền tạm ngừng và khôi phục dịch vụ. Mọi thông tin liên quan đến quyền sử dụng dịch vụ này được niêm yết tại Website và Hotline của Bên B.

4.1.8 Được yêu cầu chấm dứt Hợp đồng khi không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

4.1.9 Có các quyền khác theo quy định của Hợp đồng, các Phụ lục Hợp đồng và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

4.2. Nghĩa vụ của Bên A:

4.2.1 Cung cấp chính xác thông tin của Bên A trên Hợp đồng và các Phụ lục. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ thông báo chính xác, kịp thời cho Bên B mọi thay đổi thông tin (nếu có).

4.2.2 Lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị và sử dụng dịch vụ theo đúng quy định và chỉ dẫn của Bên B và những quy định tại Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng.

4.2.3 Trong trường hợp Bên B cần có một số thông tin cần thiết (quy mô, cấu hình mạng, mục đích sử dụng Internet,..v.v) để có thể thiết kế và cung cấp được gói dịch vụ mà Bên A yêu cầu, thì Bên A sẽ tạo điều kiện cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin này.

4.2.4 Trong trường hợp Bên A chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn cam kết giữa các Bên, thì Bên A có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các thiết bị đã được Bên B cho mượn (nếu có) trong tình trạng sử dụng tốt và phải đền bù thiệt hại nếu thiết bị hư hỏng, mất mát.

4.2.5 Bên A có trách nhiệm tự quản lý việc sử dụng dịch vụ và kết nối Internet của mình (Ví dụ: tên truy nhập, mật khẩu, thiết bị đầu cuối,…v.v của Bên A). Trong trường hợp phát sinh cước ngoài ý muốn/ hoặc để lộ, lọt thông tin do lỗi sử dụng của Bên A thì Bên A phải thanh toán đầy đủ các cước phát sinh đó cho nhà mạng và tự chịu trách nhiệm đối với những hậu quả do các lỗi này gây ra.

4.2.6 Chịu trách nhiệm trước Bên B và Pháp luật về tính hợp pháp của địa điểm sử dụng dịch vụ theo Hợp đồng.

4.2.7 Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin tuyên truyền, đưa, lưu trữ trên thiết bị, trên mạng viễn thông.

4.2.8 Không sử dụng các dịch vụ mạng viễn thông để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự. uy tín, nhân phẩm của các cá nhân và tổ chức khác.

4.2.9 Không sử dụng các thiết bị của Bên B để kinh doanh dịch vụ viễn thông.

4.2.10 Tuân thủ pháp luật, các quy định của Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của Bên B:

5.1.1 Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

5.1.2 Được phối hơp với Ngân hàng, các Tổ chức thanh toán được Nhà nước cấp phép (ví dụ: Ví điện tử; Ứng dụng Fintech) trong quá trình thanh toán chi phí ban đầu cũng như chi phí phát sinh của Bên A, nếu được Bên A lựa chọn.

5.1.3 Được thu thập, sử dụng, chuyển giao các thông tin của Bên A nhằm phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác dịch vụ gia tăng theo thỏa thuận trong Hợp đồng và phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

5.1.4 Được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác khi được Bên A đồng ý sử dụng.

5.1.5 Được chuyển nhượng quyền cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp khác (nếu cần) và trong trường hợp đó, Bên A có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng nếu ngừng sử dụng dịch vụ.

5.1.6 Được quyền từ chối tiếp nhận khiếu nại không đúng quy định của Pháp luật; từ chối bồi thường thiệt hại gián tiếp (ví dụ: thiệt hại về tinh thần; hoặc thiệt hại gián tiếp khác không định lượng được theo quy định của pháp luật; hoặc nguồn lợi không thu được).

5.1.7 Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

 • Có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
 • Khi các điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Bên A không đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu của Bên B (ví dụ: nguồn điện; mạng nội bộ, thiết bị đầu cuối, điều kiện vận hành thiết bị..v.v), và Bên A không khắc phục các chỉ tiêu không đáp ứng này trong khoảng thời gian đã thông báo của Bên B.
 • Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật liên quan.

5.1.8 Được kiểm tra việc sử dụng dịch vụ của Bên A theo quy định của Pháp luật. Trường hợp điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Bên A không đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu của Bên B (ví dụ: nguồn điện; mạng nội bộ, thiết bị đầu cuối, điều kiện vận hành thiết bị..v.v), thì Bên A phải khắc phục trong khoảng thời gian theo yêu cầu của Bên B.

5.1.9 Được liên tuc bổ sung, cập nhật, nâng cấp phần mềm ứng dụng, hệ điều hành để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong trường hợp có bản cập nhật, nâng cấp phần mềm mới: Bên B sẽ gửi thông báo đến cho Bên A bằng mọi hình thức thích hợp (Email, SMS, …) và Bên A có quyền chấp nhận hoặc từ chối nâng cấp phần mềm bằng cách làm theo các hướng dẫn của bên B

5.1.10 Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng, các Phụ lục Hợp đồng và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5.2. Nghĩa vụ của Bên B:

5.2.1 Thực hiện đúng Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng và Pháp luật liên quan.

5.2.2 Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp.

5.2.3 Bảo mật thông tin của Bên A, theo quy định tại Điều 6, Luật Viễn Thông và Điều 6, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng. Chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ 3 khi có sự đồng ý của Bên A và các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật liên quan.

5.2.4 Hướng dẫn bên A sử dụng dịch vụ theo đúng quy trình, quy định của Bên B. Hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu hợp lý của Bên A. Nhanh chóng kiểm tra, giải quyết vấn đề kỹ thuật khi nhận được thông báo sự cố về chất lượng dịch vụ.

5.2.5 Giải quyết các khiếu nại của Bên A trong thời gian quy định của Pháp luật liên quan.

5.2.6 Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng, các Phụ lục Hợp đồng và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6: THÔNG TIN HỖ TRỢ, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA KHÁCH HÀNG

 • Tổng đài chăm sóc khách hàng: …….
 • Các điểm giao dịch của Lancs Retails: Được niêm yết và liên tục cập nhật trên Website của Bên B

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1 Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, các Bên có quyền yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

7.2 Pháp luật áp dụng đối với Hợp đồng là Pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

8.1 Quy định chung và các Phụ lục hợp đồng là phần không thể tách rời của Hợp đồng và có hiệu lực như Hợp đồng,

8.2 Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, có thể sửa đổi, bổ sung theo quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc theo thỏa thuận giữa các Bên.

8.3 Quy định chung nếu được sửa đổi, bổ sung bởi Bên B tại từng thời điểm sẽ được đăng ký với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và được niêm yết tại các điểm giao dịch, tại Website của Bên B; đồng thời được thông báo cho Bên A bằng Email, Tin nhắn SMS,…v.v hoặc bằng một hình thức mà Khách hàng đã đăng ký. Trường hợp Bên A muốn ký lại Hợp đồng và áp dụng Quy định chung mới sửa đổi thì Bên B có trách nhiệm ký lại bộ Hợp đồng và Quy định chung theo mẫu mới.

8.4 Nếu các văn bản đã nêu ở phần căn cứ được sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thì các quy định liên quan trong Quy định chung này cũng được thay đổi tương ứng.

8.5 Thông tin Tên của Khách hàng (Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức) ghi tại Hợp đồng sẽ là tên giao dịch chính thức và được in trên Hóa đơn mua/ gia hạn sản phẩm, dịch vụ.

8.6 Thông Địa chỉ của Khách hàng (Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức) sẽ là địa chỉ nhận thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ và là thông tin in trên hóa đơn đối với Khách hàng là Cá nhân.

8.7 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 (một) bản.

8.8 Sau khi Bên A đã đọc và hiểu rõ nội dung của Hợp đồng và Phụ lục, Quy định chung, hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các điều khoản trong Hợp đồng và các quy định của Pháp luật liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ CÔNG NGHỆ MẠNG LANCS VIỆT NAM