CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HĐ số:………….. Mã KH:…………

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Hợp đồng cung cấp và sử dụng gói giải pháp LinkSafe Home của Lancs Retails được ký kết ngày: ……../….…./….….. tại……………………………………………………… và bởi các bên sau đây.

1.  Bên sử dụng dịch vụ: (sau đây gọi tắt là Bên A hoặc Khách hàng)

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Cá nhân:…………………………………………………………………………

Người đại diện (của DN/Tổ chức):………………….……………………. Chức vụ: ……….………………..

Số Giấy chứng nhận ĐKKD/ Quyết định thành lập/ Giấy phép đầu tư (của DN/ Tổ chức):………………………….

Địa chỉ lắp đặt và/ hoặc sử dụng dịch vụ: ..…………………………….…………………………………….…

Đường phố:………………………………………..………….… Tổ/ Cụm:……………………………………

Phường/ Xã………………………………………………….Quận/ Huyện…………………………………….

Tỉnh/Tp:…………………………………………………………………………………………………………

Email để liên hệ và nhận mã kích hoạt dịch vụ: …………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ lắp đặt/bảo dưỡng: …………………………………………………………………………..

2. Bên cung cấp dịch vụ: (sau đây gọi tắt là Bên B hoặc Lancs Retails)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ CÔNG NGHỆ MẠNG LANCS VIỆT NAM

Người đại diện: Ông Trịnh Thanh Bình Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Điện thoại: ,,,,,,,,,,,,,,

Tài khoản:

Mã số thuế: 0110677316

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  1. Bên B cung cấp để bên A sử dụng nhóm sản phẩm, dịch vụ với các điều khoản về giá, thời gian sử dụng phần mềm và các điều kiện cụ thể khác (gọi tắt là Gói sản phẩm, dịch vụ) như sau:
TT Tên gói sản phẩm, dịch vụ Địa điểm

lắp đặt thiết bị

Số điện thoại

liên hệ

Giá tiền

(VND)

Ghi chú
  1. Thời điểm bắt đầu tính thời gian sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bên A là ngày kích hoạt thiết bị phần cứng và/ hoặc cài đặt phần mềm do Bên B cung cấp. Mốc thời gian này là cơ sở chính thức và duy nhất để xác định thời gian bảo hành thiết bị, gia hạn sử dụng phần mềm trong quá trình cung cấp dịch vụ sau bán hàng của Bên B.
  2. Sau khi kết thúc thời gian sử dụng dịch vụ của Gói sản phẩm, dịch vụ đầu tiên, Bên A cam kết thanh toán các khoản chi phí phát sinh (nếu có) theo thông báo của Bên B trong vòng 7 ngày làm việc (không kể ngày lễ và Chủ nhật). Quá thời hạn này, Bên B có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho đến khi Bên A thanh toán toàn bộ khoản nợ/ hoặc có quyền thực hiện các biện pháp chấm dứt hợp đồng trong khi Bên A vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình.
  3. Các bên thống nhất về phương thức Gửi/ Nhận thông tin hai chiều trong quá trình cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ như sau:
TT Phương thức Gửi/ Nhận thông tin Thông tin thiết bị Thông tin phần mềm Ghi chú
1 Gửi/ Nhận trực tiếp tại Ứng dụng LinkSafe Home của Bên B
2 Gửi/ Nhận qua Thư điện tử Email nhận:……
3 Gửi/ Nhận qua tin nhắn SMS Số ĐT nhận:….
4 Hình thức trao đổi thông tin khác Account nhận:…

Ghi chú:

 • Thông tin thiết bị: là các thông tin liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị ngoài thời gian bảo hành và/ hoặc nâng cấp thiết bị mới
 • Thông tin phần mềm: là các thông tin liên quan đến gia hạn bản quyền phần mềm và các thông tin về duy trì/ nâng cấp hệ thống của bên B.
  1. Chính sách hoàn trả và huỷ đơn hàng
   1. Điều kiện huỷ đơn hàng:
 • Yêu cầu huỷ đơn hàng phải được gửi trong vòng 48 giờ kể từ khi thanh toán.
 • Đối với các gói sản phẩm bao gồm phần cứng (Wifi 6-AX3000): Bên A cần đảm bảo thiết bị còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng và trong bao bì gốc.
 • Đối với các gói sản phẩm phần mềm: Đơn hàng được chấp nhận hoàn trả trong vòng 05 ngày kể từ ngày mua hàng và mã kích hoạt phần mềm chưa được sử dụng.
   1. Quy trình hoàn trả
 • Bên A liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Bên B để yêu cầu hoàn trả.
 • Điền vào mẫu đơn hoàn trả và gửi cùng sản phẩm.
 • Sau khi nhận được sản phẩm là phần cứng/ hoặc nhận được yêu cầu hoàn trả gói sản phẩm phần mềm đúng quy định, thì Bên B sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm phần cứng và xử lý yêu cầu hoàn tiền. Thời gian tối đa để hoàn tất quá trình kiểm tra và hoàn tiền cho Bên A là 15 ngày làm việc.
   1. Quy trình huỷ đơn hàng
 • Bên A liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Bên B để yêu cầu hủy đơn.
 • Nếu đơn hàng chưa được giao, Bên B sẽ xác nhận và hủy đơn hàng.
 • Tiền sẽ được hoàn lại cho khách hàng trong vòng tối đa 15 ngày làm việc.

Lưu ý: Bên A sẽ phải trả khoản phí “Hoàn hủy đơn hàng” bằng 20% giá trị đã thanh toán của đơn hàng, nếu yêu cầu hoàn trả đơn hoặc huỷ đơn được chấp nhận. Phí này đã bao gồm các khoản phí xử lý của Bên B và cước chuyển trả hàng hóa, ngoài phí “Hoàn, hủy đơn hàng” Bên A không cần chi trả gì thêm.

  1. Các bên thống nhất về phương thức thanh toán như sau:
 • Đối với chi phí mua hàng lần đầu; chi phí gia hạn phần mềm định kỳ và/ hoặc với chi phí phát sinh không thường xuyên: Bên A sẽ thanh toán qua trang Thương mại điện tử (Website bán hàng) của Bên B.
 • Đồng tiền thanh toán: Vietnam đồng (VND).

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Bên A xác nhận đã được Bên B/ Đối tác kinh doanh của Bên B/ Nhân viên của Bên B hướng dẫn đọc các “Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ”/ hoặc đã tự đọc Mẫu Hợp đồng này và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đã được Bên B đăng tải tại Website. Bằng việc ký kết hợp đồng này (ký trực tiếp hoặc ký online), Bên B hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ mà Bên B đã thông báo chính thức và công khai như trên; mọi thay đổi (nếu có) sẽ phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

2.2. Trường hợp Bên A mua và đăng ký sử dụng Sản phẩm và dịch vụ qua kênh online (qua Website của Bên B) thì bằng việc thực hiện theo hướng dẫn của Bên B và nhấn vào ô “Đồng ý” sẽ đồng nghĩa với việc Bên A đã ký Hợp đồng và các văn bản có liên quan bằng chữ ký số. Hợp đồng số sẽ được lưu tại Website của Bên B.

2.3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN A BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC CÁC GÓI SẢN PHẨM CỦA LANCS RETAILS

 1. Gói Linksafe Home A – Gia đình hạnh phúc

Bao gồm:

01 thiết bị Wifi 6 – AX3000

Phần mềm Linksafe Home cài trên máy của người quản trị

Phần mềm Linksafe Agent cài trên 2 thiết bị của người dùng.

Phạm vi:

 • Thiết bị Wifi 6 – AX3000 giúp thiết lập mạng Wifi mới để giám sát và bảo vệ truy cập, ngăn chặn tự động các nội dung xấu, và quản lý truy cập thông minh từ xa.
 • Thiết bị Wifi 6 – AX3000 và các phần mềm LinkSafe đảm bảo kết nối mạng an toàn cho 20 thiết bị trong gia đình, cung cấp báo cáo chi tiết cho người quản trị và giám sát hai (02) điện thoại thông minh.

Chính sách giá:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 2,850,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 4,150,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 5,500,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 6,950,000 VNĐ

Chính sách bảo hành và thời gian sử dụng

 • Thời gian bảo hành thiết bị: Lên đến 48 tháng.
 • Thời gian sử dụng dịch vụ: Lên đến 48 tháng.
 1. Gói Linksafe Home B – Con em chăm ngoan

Bao gồm: Ứng dụng App LINKSAFE HOME cài trên 1 thiết bị của người quản trị và App LINKSAFE AGENT cài trên 3 thiết bị được giám sát, bảo vệ của người dùng,

Phạm vi: Giám sát lên đến 3 điện thoại thông minh

Chính sách giá:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 1,750,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 3,150,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 4,590,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 5,950,000 VNĐ
 1. Gói Linksafe Home C – Du học gắn kết

Bao gồm: Ứng dụng App LINKSAFE HOME cài trên 1 thiết bị của người quản trị và App LINKSAFE AGENT cài trên 2 thiết bị của người dùng để theo dõi và bảo vệ hoạt động truy cập Internet trong nước hoặc quốc tế.

Phạm vi:

– Giám sát hành vi sử dụng mạng từ xa

– Theo dõi và cập nhật liên tục vị trí của người dùng ở nước ngoài theo thời gan thực.

Chính sách giá:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 2,350,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 4,350,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 6,450,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 8,450,000 VNĐ
 1. Gói Linksafe Home D – Lợi thế công nghệ, bảo vệ nhiều nhà

Bao gồm:

 • 02 thiết bị Wifi 6 – AX3000
 • Phân hệ quản lý nhiều căn nhà trên 1 thiết bị của người quản trị
 • Phần mềm Linksafe Home cài trên máy của người quản trị
 • Phần mềm Linksafe Agent cài trên 4 thiết bị của người dùng

Phạm vi: Thiết lập mạng Internet an toàn cho 20 Thiết bị/ 1 căn nhà

Quản lý truy cập từ xa trên duy nhất 1 máy của người quản trị cho tất cả các thiết bị trong mạng ở cả 2 căn nhà.

Chính sách giá và bảo hành:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 6,280,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 9,400,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 6,450,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 12,560,000 VNĐ
 • Thời gian bảo hành thiết bị: 48 tháng
 1. Gói nâng cấp từ A lên D

Bao gồm:

 • 01 Thiết bị Wifi 6 – AX3000
 • Phần mềm Linksafe Agent cài trên 2 thiết bị của người dùng
 • Phân hệ quản lý nhiều căn nhà (Multi Home)

Phạm vi: Hỗ trợ kết nối và bảo vệ lên đến 20 thiết bị trong ngôi nhà thứ 2 của bạn, đảm bảo an toàn và hiệu suất trong việc sử dụng mạng Internet.

Chính sách giá và bảo hành:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 3,430,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 5,250,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 7,060,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 8,960,000 VNĐ
 • Thời gian bảo hành thiết bị: 48 tháng
 1. Gói nâng cấp từ B lên A

Bao gồm: 01 thiết bị Wifi 6 – AX3000

Phạm vi: Thiết lập mạng Internet an toàn cho 20 thiết bị người dùng trong căn nhà

Chính sách giá và bảo hành:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 1,650,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 1,650,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 1,650,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 1,650,000 VNĐ
 1. Thiết bị WiFi AX3000 cho chức năng Mesh

Bao gồm: 01 WiFi 6 – AX3000

Phạm vi: Sản phẩm giúp mở rộng vùng phủ sóng WiFi và thiết lập mạng Internet trong gia đình an toàn, bảo mật với một SSID chung. Số lượng thiết bị của người dùng và thiết bị IOT có thể được kết nối cùng lúc là 20 cho mỗi Thiết bị Wifi.

Chính sách giá và bảo hành:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 1,650,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 1,650,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 1,650,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 1,650,000 VNĐ
 1. Mua thêm user cho phần mềm LinkSafe Agent (Trong Nước)

Số lượng: Phần mềm LinkSafe Agent cho 1 thiết bị của người dùng trong nước (Bao gồm tất cả các tính năng LinkSafe Agent)

Phạm vi: Dành cho các Khách hàng đã sử dụng dịch vụ LinkSafe Home gói A và LinkSafe gói B

Chính sách giá và bảo hành:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 720,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 1,320,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 1,940,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 2,540,000 VNĐ
 • Thời gian bảo hành thiết bị: 48 tháng
 1. Mua Thêm User cho Phần Mềm LinkSafe Agent (Quốc Tế)

Bao gồm:

 • Phần mềm LinkSafe Agent cho 1 thiết bị của người dùng quốc tế
 • Bao gồm tất cả các tính năng LinkSafe Agent có thể sử dụng quốc tế

Phạm vi: User Agent sử dụng được ở quốc tế

Chính sách giá và bảo hành:

 • Thời gian sử dụng 12 tháng: 1,380,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 24 tháng: 2,590,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 36 tháng: 3,790,000 VNĐ
 • Thời gian sử dụng 48 tháng: 4,970,000 VNĐ