Số dư: {{addCommas(user.balance)}}đ
Đăng xuất
Xin chào {{user.display_name}}
Số dư: {{addCommas(user.balance)}}đ
Cấp độ: {{settings.commission_user_levels[user.level].name}}